GIỚI THIỆU VỀ HANDEE

Nguyễn Hải Nguyên
CEO / Founder

Tổng giám đốc công ty Handee

Nguyễn Thị Duyên
Production Manager

Giám đốc sản xuất

Đỗ Hoài Nam
E-Marketing manager

Trưởng phòng thương mại điện tử

Nguyễn Tuyết Ngọc
Chief Accoutant

Kế toán trưởng